سامانه آموزشی (استاد، دانشجو)

ثبت نام در سامانه پیامک دانشگاه
 

دانشکده پرستاری و مامایی

 • گروه پرستاری
 • رزومه اساتید پرستاری
 • کد مشخصات انتخاب واحد نیمسال دوم 95-94
 • قابل توجه دانشجویان شرکت کننده در هفتمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی
 • آرایش ترمی رشته پرستاری جهت ورودیهای 93 به بعد
 • قابل توجه دانشجویان فارغ التحصیل پرستاری 90
 • لاگ بوک
 • برنامه کارآموزی بیمارستان اعصاب وروان استاد محرری ورودی مهر 93
 • برنامه کارآموزی بیمارستان اعصاب وروان استاد محرری ورودی مهر 92
 • بررنامه کارآموزی بیمارستان قلب الزهرا ورودی بهمن 91
 • بررنامه کارآموزی بیمارستان قلب الزهرا ورودی مهر 92
 • برنامه بیمارستان بهشتی ورودی بهمن 91 ترم اول 95-94
 • برنامه بیمارستان بهشتی ورودی مهر92 ترم اول 95-94
 • برنامه کارآموزی بهار وتابستان 95
 • طرح درس تئوری پرستاری
 • طرح درس عملی پرستاری
 • برنامه کارآموزی اصلاح شده ترم تابستان
 • گروه مامایی
 • رزومه اساتید
 • جدول مشخصه دروس راهنمای انتخاب واحد دانشجویان رشته مامایی ورودی مهر 93-92
 • برنامه کار آموزی دانشجویان مامایی
 • سرفصل وآرایش ترمی دانشجویان کارشناسی مامایی 92 به بعد
 • طرح درس کارآموزی
 • طرح دروس اختصاصی
 • دفترچه راهنمای انتخاب واحد دانشجویان پرستاری ومامایی
 •