سامانه آموزشی (استاد، دانشجو)ثبت نام در سامانه پیامک دانشگاه
 

دانشکده پرستاری و مامایی

 • گروه پرستاری
 • جدول مشخصات دروس جهت انتخاب واحد وبرنامه هفتگی ورودیهای ترم آینده
 • گروه مامایی
 • برنامه كارآموزي

 • دفترچه راهنمای انتخاب واحد دانشجویان پرستاری ومامایی
 • رزومه اساتید
 • آرایش ترمی رشته پرستاری جهت ورودیهای 93 به بعد
 • برنامه کار آموزی دانشجویان مامایی
 • سرفصل وآرایش ترمی دانشجویان کارشناسی مامایی 92 به بعد
 • طرح درس کارآموزی
 • طرح دروس اختصاصی
 • برنامه کارآموزی دانشجویان پرستاری ورودی بهمن 91جهت نیمسال اول 94-93
 • برنامه کارآموزی دانشجویان پرستاری ورودی مهر91جهت نیمسال اول 94-93
 • برنامه کارآموزی دانشجویان پرستاری ورودی مهر90جهت نیمسال اول 94-93
 • برنامه کارآموزی دانشجویان پرستاری ورودی مهر 92
 • برنامه کارآموزی دانشجویان پرستاری ورودی مهر 91
 • برنامه کارآموزی دانشجویان پرستاری ورودی بهمن91
 • برنامه کارآموزی دانشجویان پرستاری ورودی 90
 • برنامه مکمل کارآموزی ترم بهمن سال 92گروه پرستاری جهت کلیه وروديها
 • برنامه کارآموزی ترم بهمن گروه پرستاری جهت وروديهای 89 -90 -91 سال 1392
 •