سامانه آموزشی (استاد، دانشجو)

ثبت نام در سامانه پیامک دانشگاه
 

زمان ومدارک مورد نیاز جهت ثبت نام دانشجویان ورودی جدید

 • زمان ثبت نام:
 • ثبت نام کارشناسی ارشد 19/6/90 لغا یت 31/6/90
 • ثبت نام کاردانی وکارشناسی 27/6/90 لغایت 31/6/90
 • مدارک مورد نیاز:
 • اصل و دوسری کپی شناسنامه تمام صفحات
 • اصل و یکسری کپی کارت ملی
 • اصل مدرک تحصیلی و دوسری کپی
 • ریز نمرات تاٌیید شده (مخصوص دانشجویان کارشناسی ناپیوسته و ارشد)
 • 6 قطعه عکس (مشمولین 12 قطعه)
 • هزینه ثبت نام ( 1-شهریه ثابت 2- 560000 ریال هزینه ثبت نام)
 • ارائه مدرکی دال بر انجام خدمت وظیفه عمومی - برادران
 • خوابگاه جهت دانشجویان ورودی جدید خواهر در مجتمع آموزشی مهیا می باشد
 •