۱۴۰۰ سه شنبه ۴ آبان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان
معرفی اساتید

 

دانشکده علوم انسانی

نام

نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مدرک تحصیلی

مرتبه علمی

محمد باقر

اسکندری

ادبیات فارسی

کارشناسی ارشد

مربی

نسرین

اسکندری

ادبیات فارسی

دکتری

استادیار

کاووس

رضایی

ادبیات فارسی

دکتری

استادیار

سید محمد عطا

عظیمی

ادبیات فارسی

دکتری

استادیار

صادق

فلاحی

ادبیات فارسی

دکتری

استادیار

خسرو

محمودی

ادبیات فارسی

دکتری

استادیار

ولی

نوذری

تربیت بدنی

دکتری

استادیار

مریم

برزگری

روان شناسی عمومی

کارشناسی ارشد

مربی

محبوبه

چین آوه

روان شناسی بالینی

دکتری

استادیار

محمد مهدی

حسن شاهی

روان شناسی بالینی

دکتری

مربی

علی محمد

رضایی

روان شناسی عمومی

دانشجوی کدتری

مربیزهرا

کوشش

آموزش زبان انگلیسی

کارشناسی ارشد

مربی

فیروز

رضاییان

علوم تربیتی

دکتری

استادیار

مرتضی

کشاورز

معارف اسلامی

دکتری

استادیار

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

حمید رضا

ابراهیمی

فیزیولوژی زراعی

دکتری

استادیار

برمک

جعفری حقیقی

فیزیولوژی زراعی

دکتری

استادیار

مرتضی

حسن شاهی

اقتصاد کشاورزی

دکتری

استادیار

ابراهیم

سری دیوشلی

اقتصاد کشاورزی

دکتری

استادیار

امید

طبیعی

محیط زیست

کارشناسی ارشد

دانشجوی دکتری

مجید

عباسی زاده

آبخیزداری و منابع آب

دکتری

استادیار

حسین

قره داغی

علوم مرتع

دکتری

استادیار

سعید

محتشم نیا

علوم مرتع

دکتری

استادیار

سید محمد حسن

موسوی

زراعت

کارشناسی ارشد

مربی

حمید رضا

میری

فیزیولوژی زراعی

دکتری

دانشیار

فاطمه

نعمت اللهی

اقتصاد کشاورزی

دکتری

استادیار

دانشکده پزشکی

منیژه

اسکندری

پرستاری

دکتری

استادیار

فروزان

بخت شیرین

پرستاری

کارشناسی ارشد

مربی

سودابه

بهزادی

پرستاری

دانشجوی دکتری

مربی

علیرضا

رضایی

دامپزشکی

دکتری حرفه ای

مربی


زهرا

شجاعی اردکانی

مامایی

کارشناسی ارشد

مربی

شهناز

شکرفروش

مامایی

دکتری

استادیار

خاطره

صفوی نایینی

مامایی

دکتری

مربی

سارا

عابدی

مامایی

کارشناسی ارشد

مربی

ناهید

عطایی نژاد

پرستاری

دکتری

استادیار

مینا

فردایی

پرستاری

کارشناسی ارشد

مربی

آزاده

منوچهری جهرمی

مامایی

کارشناسی ارشد

مربی

دانشکده علوم پایه

محمد صادق

شیری شهرکی

ریاضی

دانشجوی دکتری

مربی

محمد جواد

نعمت اللهی

ریاضی

دکتری

استادیار

حیدر

آقابابا

فیزیولوژی جانوری

دکتری

استادیار

حمیده

افتخاری

فیزیولوژی جانوری

دکتری

استادیار

علی

پوریاسین

ژنتیک

دکتری

استادیار

عبدالرضا

جعفری

فیزیولوژی گیاهی

دکتری

استادیار

مریم

رفیعی

فارماکولوژی

دکتری

استادیار

مرجان

شاه ایلی

میکروبیولوژی

دکتری

استادیار

لادن

صادقی

زیست شناسی

دکتری

استادیار

لیلا

کهن دهنوی

سلولی مولکولی

دکتری

استادیار

محبوبه

نصیری

ژنتیک

دکتری

استادیار

عبداله

جناب زاده

فیزیک

کارشناسی ارشد

مربی

سعید

دیلمی

فیزیک

دانشجوی دکتری

مربی

احمد

رحیمی

فیزیک

دانشجوی دکتری

مربی

علیرضا

غفاری

فیزیک

دکتری

استادیار

سیامک

قهرمانی

فیزیک

دانشجوی دکتری

مربی

دانشکده فنی و مهندسی

حمید رضا

مرتضوی بنی

مهندسی پزشکی

دکتری

مربی

حمید رضا

قضاوتی

مکانیک

دکتری

استادیار

محمد

هدایتی زاده

مکانیک

کارشناسی ارشد

مربی

سید علی

حسینی قهرودی

کامپیوتر- هوش مصنوعی

دانشجوی دکتری

مربی

سجاد

مشفع

برق الکترونیک

کارشناسی ارشد

مربی

اسماعیل

خلیل زاده

برق- قدرت

دکتری

استادیار

مسعود

مصباحی

عمران سازه هیدرولیکی

دکتری

استادیار

محمد رضا

نیک منش

عمران سازه هیدرولیکی

دکتری

استادیار

یونس

دانشبد

عمران محیط زیست

دکتری

مربی

تاریخ به روز رسانی:
1398/09/25
تعداد بازدید:
14691
Powered by DorsaPortal